• Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 3 - ĐH Kinh tế TP. HCM

  Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 3 - ĐH Kinh tế TP. HCM

  Bài giảng "Kế toán tài chính 1 - Chương 3: Kế toán hàng tồn kho" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể: Nguyên tắc và phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho, quy trình kiểm soát nội bộ hàng trong kho, phương pháp kế toán hàng tồn kho theo hệ thống kê khai thường xuyên và kiểm kê định kỳ,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   58 p benthanh 28/02/2017 168 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 6 - ĐH Kinh tế TP. HCM

  Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 6 - ĐH Kinh tế TP. HCM

  Bài giảng "Kế toán tài chính 1 - Chương 6: Kế toán vốn chủ sở hữu" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung, vốn góp của chủ sở hữu, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, các khoản điều chỉnh VCSH,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   31 p benthanh 28/02/2017 157 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 2 - ĐH Kinh tế TP. HCM

  Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 2 - ĐH Kinh tế TP. HCM

  Bài giảng "Kế toán tài chính 1 - Chương 2: Kế toán tiền & các khoản phải thu" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể hiểu khái niệm tiền và các khoản phải thu, kế toán tiền và các khoản phải thu, kế toán dự phòng nợ phải thu khó đòi, trình bày thông tin tiền và các khoản phải thu trên BCTC. Mời các bạn cùng tham khảo.

   54 p benthanh 28/02/2017 177 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 5 - ĐH Kinh tế TP. HCM

  Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 5 - ĐH Kinh tế TP. HCM

  Bài giảng "Kế toán tài chính 1 - Chương 5: Kế toán nợ phải trả" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung, kế toán khoản phải trả cho người bán, kế toán khoản phải trả người lao động và các khoản trích theo lương, kế toán quỹ khen thưởng phúc lợi,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   40 p benthanh 28/02/2017 140 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 1 - ĐH Kinh tế TP. HCM

  Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 1 - ĐH Kinh tế TP. HCM

  Bài giảng "Kế toán tài chính 1 - Chương 1: Tổng quan về kế toán tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Vai trò của kế toán, môi trường pháp lý của kế toán, các nguyên tắc kế toán cơ bản, các yếu tố của BCTC và ghi nhận các yếu tố của BCTC, sổ và hình thức ghi sổ kế toán.

   54 p benthanh 28/02/2017 127 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 7 - ĐH Kinh tế TP. HCM

  Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 7 - ĐH Kinh tế TP. HCM

  Bài giảng "Kế toán tài chính 1 - Chương 7: Kế toán hoạt động thương mại và xác định kết quả kinh doanh" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung, kế toán mua hàng, kế toán bán hàng, kế toán chi phí hoạt động, kế toán xác định kết quả kinh doanh, trình bày thông tin trên báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   96 p benthanh 28/02/2017 158 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính 3: Chương 2 - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Bài giảng Kế toán tài chính 3: Chương 2 - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Bài giảng "Kế toán tài chính 3 - Chương 2: Kế toán phải thu phải trả nội bộ" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung; kế toán phải thu, phải trả nội bộ; thông tin phải thu, phải trả nội bộ trên báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   31 p benthanh 28/02/2017 146 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính 3: Chương 5 - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Bài giảng Kế toán tài chính 3: Chương 5 - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Bài giảng "Kế toán tài chính 3 - Chương 5: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh" cung cấp cho người học các kiến thức: Xác định lợi nhuận thuần, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo VAS, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp, yêu cầu về việc trình bày thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo.

   24 p benthanh 28/02/2017 164 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính 3: Chương 1 - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Bài giảng Kế toán tài chính 3: Chương 1 - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Bài giảng "Kế toán tài chính 3 - Chương 1: Kế toán các khoản đầu tư tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về các khoản đầu tư tài chính, kế toán đầu tư chứng khoán kinh doanh, kế toán các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   107 p benthanh 28/02/2017 146 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính 3: Chương 3 - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Bài giảng Kế toán tài chính 3: Chương 3 - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Bài giảng "Kế toán tài chính 3 - Chương 3: Kế toán thuế" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung, kế toán thuế Giá trị gia tăng, kế toán thuế Tiêu thụ đặc biệt, kế toán thuế Xuất nhập khẩu, kế toán thuế Thu nhập doanh nghiệp, kế toán thuế Thu nhập cá nhân,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   97 p benthanh 28/02/2017 164 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính 3: Chương 4 - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Bài giảng Kế toán tài chính 3: Chương 4 - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Bài giảng "Kế toán tài chính 3 - Chương 4: Bảng cân đối kế toán" cung cấp cho người học các kiến thức: Hệ thống Báo cáo tài chính doanh nghiệp, bảng cân đối kế toán, bảng cân đối kế toán tổng hợp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   25 p benthanh 28/02/2017 140 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính 3: Chương 6 - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Bài giảng Kế toán tài chính 3: Chương 6 - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Bài giảng "Kế toán tài chính 3 - Chương 6: Báo cáo tài chính - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung, phương pháp lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ ( BCLCTT ), mối liên hệ giữa BCLCTT với Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   39 p benthanh 28/02/2017 129 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số