• Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 4: Thời giá tiền tệ

  Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 4: Thời giá tiền tệ

  Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 4 trình bày về thời giá tiền tệ với các nội dung cụ thể sau: Chuỗi thời gian, khoản tiền đơn, chuỗi tiền tệ cố định, dòng tiền không đều, các kỳ gộp lãi khác ghép năm, ứng dụng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   33 p benthanh 29/05/2016 0 0

 • Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 3: Phân tích báo cáo tài chính (13tr)

  Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 3: Phân tích báo cáo tài chính (13tr)

  Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 3 trang bị cho người học những kiến thức về phân tích báo cáo tài chính. Phân tích báo cáo tài chính gồm có phân tích khái quát, phân tích chi tiết và nhận định chung. Cùng tìm hiểu về 3 loại phân tích này trong bài giảng sau đây.

   13 p benthanh 29/05/2016 0 0

 • Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 1: Tổng quan

  Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 1: Tổng quan

  Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 1 giới thiệu tổng quan về quản trị tài chính. Các nội dung chính trong chương này gồm có: Bản chất và vai trò tài chính doanh nghiệp, những vấn đề chung của quản trị tài chính, tổ chức tài chính doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   32 p benthanh 29/05/2016 0 0

 • Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 2: Tìm hiểu về các loại báo cáo tài chính

  Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 2: Tìm hiểu về các loại báo cáo tài chính

  Chương 2 giúp người học tìm hiểu về các loại báo cáo tài chính như: Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ, bảng cân đối kế toán, bảng lợi nhuận giữ lại, bảng thuyết minh báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   31 p benthanh 29/05/2016 0 0

 • Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 5: Lãi suất

  Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 5: Lãi suất

  Bài giảng chương 5 đề cập đến lãi suất. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được: Các yếu tố hình thành mức lãi suất thị trường, cấu trúc kỳ hạn của lãi suất, tác động của lãi suất đến quyết định kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo.

   26 p benthanh 29/05/2016 0 0

 • Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 7: Rủi ro và tỷ suất lợi nhuận

  Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 7: Rủi ro và tỷ suất lợi nhuận

  Chương 7 phân tích rủi ro và tỷ suất lợi nhuận trong tài chính. Các nội dung chính của chương này gồm: Sự khác biệt giữa các khái niệm về tỷ suất lợi nhuận, đo lường rủi ro, mô hình CAPM, lý thuyết thị trường vốn. Mời các bạn cùng tham khảo.

   36 p benthanh 29/05/2016 0 0

 • Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 6: Lượng giá chứng khoán

  Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 6: Lượng giá chứng khoán

  Chương 6 trang bị cho người học những kiến thức về lượng giá chứng khoán. Các nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Sự khác biệt về các loại giá trị, định giá trái phiếu, định giá cổ phiếu thường, định giá công ty,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   32 p benthanh 29/05/2016 0 0

 • Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 9: Chi phí sử dụng vốn

  Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 9: Chi phí sử dụng vốn

  Chương 9 đề cập đến chi phí sử dụng vốn. Trong chương này người học sẽ tìm hiểu: Khái quát về WACC, một số khái niệm, chi phí sử dụng vốn thành phần, xác định WACC. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   32 p benthanh 29/05/2016 0 0

 • Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 8: Phân tích hoà vốn

  Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 8: Phân tích hoà vốn

  Chương 8 trình bày những nội dung liên quan đến phân tích hòa vốn như: Chi phí sản xuất kinh doanh, các mô hình phân tích hòa vốn, tác dụng và giới hạn của phân tích hòa vốn. Mời các bạn cùng tham khảo.

   22 p benthanh 29/05/2016 0 0

 • Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 10: Hoạch định ngân sách vốn đầu tư

  Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 10: Hoạch định ngân sách vốn đầu tư

  Chương 10 đề cập đến vấn đề hoạch định ngân sách vốn đầu tư. Chương này trình bày 4 nội dung chính, đó là: Các loại dự án đầu tư, đánh giá dự án, các tiêu chuẩn lựa chọn dự án, ra quyết định. Mời các bạn cùng tham khảo.

   29 p benthanh 29/05/2016 0 0

 • Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 11: Thẩm định dự án điều kiện đặc biệt

  Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 11: Thẩm định dự án điều kiện đặc biệt

  Chương 11 cung cấp cho người học những hiểu biết cơ bản về thẩm định dự án điều kiện đặc biệt. Chương này gồm có 2 nội dung chính: Dự án có đời sống khác nhau, rủi ro dự án. Mời các bạn cùng tham khảo.

   20 p benthanh 29/05/2016 0 0

 • Bài giảng Tài chính và quản lý tài chính nâng cao: Vấn đề 3 - PGS.TS. Vũ Văn Ninh

  Bài giảng Tài chính và quản lý tài chính nâng cao: Vấn đề 3 - PGS.TS. Vũ Văn Ninh

  Chương này trình bày về vấn đề rủi ro và tỷ suất sinh lời. Các nội dung chính trong chuyên đề này gồm: Tổng quan về rủi ro và tỷ suất sinh lời, đo lường rủi ro của từng khoản đầu tư, đo lường rủi ro của danh mục đầu tư, mối quan hệ giữa rủi ro và tỷ suất sinh lời. Mời các bạn cùng tham khảo.

   14 p benthanh 29/05/2016 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số