• Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 7 - Hoàng Huy Cường

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 7 - Hoàng Huy Cường

  Bài giảng cung cấp cho người học khái niệm, ghi nhận, đánh giá doanh thu và chi phí, vận dụng hệ thống tài khoản để ghi chép các giao dịch liên quan đến doanh thu và chi phí, trình bày doanh thu , chi phí trên BCTC, ý nghĩa thông tin qua các tỷ số tài chính.

   38 p benthanh 22/04/2018 124 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 8 - Hoàng Huy Cường

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 8 - Hoàng Huy Cường

  Bài giảng trình bày tổng quan về BCTC, thông tin trên Bảng cân đối kế toán, thông tin trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, mối quan hệ giữa BCĐKT và BCKQHĐKD, thông tin trên BCLCTT, thông tin trên thuyết minh BCTC, một số hạn chế của BCTC. Mời các bạn cùng tham khảo.

   22 p benthanh 22/04/2018 94 1

 • Bài giảng môn Kế toán tài chính 2: Chương 2 - ThS. Dương Thị Ngọc Bích

  Bài giảng môn Kế toán tài chính 2: Chương 2 - ThS. Dương Thị Ngọc Bích

  Bài giảng "Kế toán tài chính 2 - Chương 2: Kế toán vốn chủ sở hữu" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung, kế toán nguồn vốn kinh doanh, kế toán chênh lệch đánh giá lại tài sản,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   12 p benthanh 22/04/2018 125 1

 • Bài giảng môn Kế toán tài chính 2: Chương 1 - ThS. Dương Thị Ngọc Bích

  Bài giảng môn Kế toán tài chính 2: Chương 1 - ThS. Dương Thị Ngọc Bích

  Bài giảng "Kế toán tài chính 2 - Chương 1: Kế toán nợ phải trả" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung, kế toán khoản phải trả cho người bán, kế toán phải trả NLĐ và các khoản trích theo lương,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   14 p benthanh 22/04/2018 108 1

 • Bài giảng môn Kế toán tài chính 2: Chương 4 - ThS. Dương Thị Ngọc Bích

  Bài giảng môn Kế toán tài chính 2: Chương 4 - ThS. Dương Thị Ngọc Bích

  Bài giảng "Kế toán tài chính 2 - Chương 4: Kế toán hoạt động sản xuất và cung cấp dịch vụ" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung, kế toán chi phí sản xuất và dịch vụ, tính giá thành sản phẩm, dịch vụ, kế toán doanh thu của hoạt động kinh doanh dịch vụ.

   17 p benthanh 22/04/2018 122 1

 • Bài giảng môn Kế toán tài chính 2: Chương 3 - ThS. Dương Thị Ngọc Bích

  Bài giảng môn Kế toán tài chính 2: Chương 3 - ThS. Dương Thị Ngọc Bích

  Bài giảng "Kế toán tài chính 2 - Chương 3: Kế toán hoạt động thương mại và xác định kết quả kinh doanh" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung, kế toán mua hàng, kế toán bán hàng, kế toán chi phí hoạt động, kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh trong công ty thương mại, trình bày trên báo cáo tài chính.

   22 p benthanh 22/04/2018 117 1

 • Bài giảng môn Kế toán tài chính 2: Chương 5 - ThS. Dương Thị Ngọc Bích

  Bài giảng môn Kế toán tài chính 2: Chương 5 - ThS. Dương Thị Ngọc Bích

  Bài giảng "Kế toán tài chính 2 - Chương 5: Kế toán các giao dịch ngoại tệ" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung, kế toán các giao dịch bằng ngoại tệ, kế toán nhập khẩu, kế toán xuất khẩu, kế toán hàng hóa kho bảo thuế, trình bày thông tin trên BCTC.

   17 p benthanh 22/04/2018 107 1

 • Bài giảng Kiểm toán 1: Chương 5 - Phạm Minh Vương

  Bài giảng Kiểm toán 1: Chương 5 - Phạm Minh Vương

  Bài giảng "Kiểm toán 1 - Chương 5: Bằng chứng kiểm toán" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm bằng chứng kiểm toán, yêu cầu bằng chứng kiểm toán, các kỹ thuật thu thập bằng chứng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   31 p benthanh 28/03/2018 127 1

 • Bài giảng Kiểm toán 1: Chương 3 - Phạm Minh Vương

  Bài giảng Kiểm toán 1: Chương 3 - Phạm Minh Vương

  Bài giảng "Kiểm toán 1 - Chương 3: Hệ thống kiểm soát nội bộ" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm kiểm soát nội bộ, cơ cấu hệ thống kiểm soát nội bộ, tìm hiểu và đánh giá kiểm soát nội bộ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   38 p benthanh 28/03/2018 126 1

 • Bài giảng Kiểm toán 1: Chương 1 - Phạm Minh Vương

  Bài giảng Kiểm toán 1: Chương 1 - Phạm Minh Vương

  Bài giảng "Kiểm toán 1 - Chương 1: Tổng quan về báo cáo tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Mục đích của BCTC, các giả định cơ bản, các yêu cầu chất lượng, ghi nhận và đánh giá các yếu tố của BCTC. Mời các bạn cùng tham khảo.

   36 p benthanh 28/03/2018 119 1

 • Bài giảng Kiểm toán 1: Chương 4 - Phạm Minh Vương

  Bài giảng Kiểm toán 1: Chương 4 - Phạm Minh Vương

  Bài giảng "Kiểm toán 1 - Chương 4: Chuẩn bị kiểm toán" cung cấp cho người họ các kiến thức cơ sở dẫn liệu và mục tiêu kiểm toán, trọng yếu, hiểu biết về đơn vị và môi trường, rủi ro kiểm toán, lập kế hoạch kiểm toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

   74 p benthanh 28/03/2018 118 1

 • Bài giảng Kiểm toán 1: Chương 2 - Phạm Minh Vương

  Bài giảng Kiểm toán 1: Chương 2 - Phạm Minh Vương

  Bài giảng "Kiểm toán 1 - Chương 2: Tổng quan về kiểm toán và báo cáo kiểm toán" trình bày các kiến thức: Các khái niệm kiểm toán, phân loại kiểm toán, môi trường của hoạt động kiểm toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   40 p benthanh 28/03/2018 100 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số