Giáo trình Nguyên lý thống kê kinh tế: Phần 2 - TS. Mai Văn Nam

Giáo trình Nguyên lý thống kê kinh tế được viết trên cơ sở người học đã có kiến thức về xác suất thống kê toán, cho nên cuốn sách không đi sâu về mặt toán học mà chú trọng đến kết quả và ứng dụng trong lĩnh vực kinh tế và quản trị kinh doanh với các ví dụ gần gũi với thực tế. Tiếp nối phần 1, phần 2 của cuốn giáo trình giới thiệu cho người học nội dung tiếp theo trong môn học là thống kê suy luận với các chương: phân phối và phân phối mẫu, ước lượng khoảng tin cậy, tương quan và hồi quy tuyến tính,... Thông qua nội dung phần này, người học sẽ nắm những kiến thức cơ bản lẫn chuyên sâu môn Nguyên lý thống kê kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo.