Ebook Biến bất kỳ ai thành khách hàng: Phần 2 - NXB Lao động xã hội

Phần 2 ebook gồm các chương: Điều gì đang cản trở bạn?
Lựa chọn các Nguyên liệu cho Thành
công, lựa chọn từ Thực đơn kế
hoạch hành động, đưa hệ thống vào thực hành, tạo dựng quan hệ: Khi bạn
không biết nhiều người để liên lạc,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.