Bài giảng Môn học Hành vi khách hàng

Nội dung bài giảng giới thiệu tổng quan về hành vi khách hàng, ảnh hưởng của yếu tố văn hóa, xã hội, cá nhân, tâm lý đến hành vi khách hàng, quá trình quyết định mua của khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, hành vi khách hàng và chiến lược marketing.