Thực trạng đảm bảo an toàn và phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ ở một số trường mầm non trên địa bàn Thừa Thiên Huế

Chúng tôi đã khảo sát 6 trường mầm non trên địa bàn Thừa Thiên - Huế để tìm hiểu về thực trạng đảm bảo an toàn và phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ với các nội dung chủ yếu như: Nhận thức của giáo viên, nhân viên và cán bộ quản lí về đảm bảo an toàn và phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ; thực trạng xây dựng môi trường an toàn và biện pháp thực hành an toàn của giáo viên, cán bộ và nhân viên trong nhà trường. Từ đó đề xuất một số biện pháp nâng cao hiệu quả đảm bảo an toàn và phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ.