Tập huấn - dạy và học tích cực và sử dụng thiết bị dạy học

Đặc trưng của dạy và học tích cực - Dạy học thông qua tổ chức các hoạt động của học sinh. - Chú trọng rèn luyện phương pháp tự học. - Tăng cường học tập cá thể phối hợp với học tập hợp tác; - Kết hợp đánh giá của thầy với tự đánh giá của trò.