Sổ tay Công nghệ thông tin và truyền thông cho doanh nghiệp

Cuốn sổ tay này sẽ cung cấp một khuôn khổ về kiến thức và một ngôn ngữ chung để các nhà đầu tư, các giám đốc doanh nghiệp, và các nhà cung cấp giải pháp và dịch vụ CNTT làm việc với nhau dễ dàng và hiệu quả hơn. Cuốn sổ tay Công nghệ thông tin và truyền thông cho doanh nghiệp gồm 3 phần và 7 chương. Phần I giới thiệu về CNTT và ứng dụng CNTT trong doanh nghiệp trả lời câu hỏi CNTT là gì, chiến lược và các nguyên tắc cơ sở về đầu tư CNTT của doanh nghiệp. Phần II đề cập đến các giai đoạn đầu tư cho CNTT của doanh nghiệp cụ thể về: đầu tư cơ sở về CNTT, đầu tư CNTT để nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp, đầu tư hệ thống thông tin quản lý tổng thể, đầu tư CNTT để biến đổi doanh nghiệp, tạo lợi thế cạnh tranh quốc tế. Phần III cung cấp một số vấn đề về quản lý CNTT trong doanh nghiệp như vấn đề quản lý ứng dụng CNTT và quản trị dự án HTTT trong doanh nghiệp.