Mối quan hệ giữa kế toán quản trị, quản trị doanh nghiệp, môi trường kinh doanh và đặc điểm doanh nghiệp

Đề tài nghiên cứu này được thực hiện nhằm kiểm tra đồng thời sự ảnh hưởng của cấu trúc quản trị, môi trường kinh doanh và đặc tính doanh nghiệp vào mức độ áp dụng kế toán quản trị trong doanh nghiệp. Công trình nghiên cứu này áp dụng phân tích độ tin cậy, phân tích nhân tố khám phá và phân tích hồi quy để xử lý dữ liệu. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng cấu trúc quản trị, môi trường kinh doanh và đặc tính doanh nghiệp đồng thời ảnh hưởng đến mức độ áp dụng kế toán quản trị trong doanh nghiệp.