Mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm trái cây thông qua thương hiệu, hệ thống phân phối bán hàng và chất lượng sản phẩm

Bài viết tập trung xác định rõ ba yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến việc giành thị phần, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm trái cây, đó là: thương hiệu, hệ thống phân phối bán hàng và chất lượng sản phẩm.