Mác, Ăngghen và những vấn đề lý luận văn học

"Mac, Ăngghen và những vấn đề lý luận văn học" trình bày những vấn đề cơ bản của mĩ học; những vấn đề của chủ nghĩa hiện thực; vấn đề cái anh hùng, cái bi kịch, cái hài hước và châm biếm; nguyên tắc tính Đảng cộng sản của văn học và những vấn đề phương pháp luận lịch sử văn học.