Giáo trình Tâm lý học đại cương - Nguyễn Quang Uẩn

Tính nhạy cảm được coi là mầm mống đầu tiên của tâm lý, xuất hiện cách đây khoảng 600 triệu năm. Từ hiện tượng tâm lý đơn giản nhất này, dần dần phát triển lên thành những hiện tượng tâm lý khác phức tạp hơn. Giáo trình tâm lý học đại cương trang bị cho người học những kiến thức cơ bản nhất về đời sống tâm lý con người. Trên cơ sở đó, người học có thể vận dụng để giải quyết các vấn đề nảy sinh trong cuộc sống, cũng như trong hoạt động nghề nghiệp sau này.