Giáo trình Tâm lí học quản lí - Vũ Dũng

Giáo trình gồm 3 phần chính. Phần mở đầu giới thiệu về đối tượng và phương pháp nghiên cứu của tâm lý học quản lí, lịch sử phát triển của tâm lý học quản lý. Phần thứ hai đề cập đến tâm lý người lãnh đạo cung cấp các khái niệm quản lý và lãnh đạo, các học thuyết về sự lãnh đạo, quyền lực trong lãnh đạo, nhân cách người lãnh đạo, ê kíp lãnh đạo và một số trở ngại tâm lý đối với những người lãnh đạo là phụ nữ. Phần thứ ba nghiên cứu về tâm lý người lao động và tổ chức bao gồm những nội dung về đặc điểm tâm lý cơ bản của người lao động, đặc điểm tâm lý cơ bản của tổ chức và giao tiếp trong tổ chức.