Giáo trình: Quản trị sản xuất

Chương 1 giới thiệu một cách khái quát về quản trị sản xuất trong doanh nghiệp.
Sau khi học xong chương này, học viên cần đạt được các yêu cầu sau: Hiểu được bản chất của sản xuất, các yếu tố của quá trình sản xuất. Biết cách phân loại sản xuất theo các tiêu thức khác nhau, hiểu rõ đặc điểm của từng loại sản xuất ảnh hưởng đến công tác quản trị sản xuất trong doanh nghiệp....