Giáo trình Quản trị doanh nghiệp thương mại: Tập 1 - ĐH Kinh tế Quốc dân

Cùng nắm kiến thức trong giáo trình Quản trị doanh nghiệp thương mại tập 1 thông qua việc tìm hiểu nội dung các chương sau: chương mở đầu đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn học; chương 2 quản trị doanh nghiệp thương mại trong nền kinh tế Việt Nam, chương 3 môi trường kinh doanh của doanh nghiệp thương mại; chương 4 tổ chức bộ máy của các doanh nghiệp thương mại; chương 5 chiến lược và kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp thương mại; chương 6 thị trường và phát triển thị trường của doanh nghiệp thương mại; chương 7 tạo nguồn và mua hàng ở doanh nghiệp thương mại; chương 8 dự trữ hàng hóa và quản trị hàng tồn kho ở doanh nghiệp thương mại; chương 9 bán hàng và quản trị bán hàng.