GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ CHI PHÍ - THS NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LOAN

Môi trường kinh doanh của các doanh nghiệp hiện nay đang ngày
càng được mở rộng. Trong chiều hướng đó, các doanh nghiệp thành
công đã có những đáp ứng kịp thời không chỉ nhờ việc thay đổi quy
trình sản xuất mà còn nhờ thay đổi cung cách quản trị. Kinh doanh
hiện nay chú trọng đến việc cải tiến và sự thỏa mãn của khách hàng
đối với sản phẩm. Điều này đòi hỏi nhà quản trị chi phí phải định ra
một chiến lược kinh doanh hợp lý. ...