Giáo Trình Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh

Kinh doanh là một trong những hoạt động phong phú nhất của loài người. Hoạt động kinh doanh thường được thông qua các thể chế kinh doanh như công ty, tập đoàn, tư nhân... nhưng cũng có thể là hoạt động tự thân của các cá nhân.Để đánh giá các hoạt động kinh doanh, người ta có nhiều chỉ tiêu khác nhau như doanh thu, tăng trưởng, lợi nhuận biên, lợi nhuận ròng.Giáo trình tham khảo. Phân tích để ra quyết định ngắn hạn và đầu tư dài hạn trong hoạt động kinh doanh