GIÁO TRÌNH KHỞI SỰ KINH DOANH

Cập nhật những thông tin về kinh
tế, xã hội trên báo, đài, tivi, mạng
internet và tự đánh giá tác động của
chúng tới hoạt động sản xuất, kinh
doanh của các doanh nghiệp.Cập nhật những thông tin về kinh
tế, xã hội trên báo, đài, tivi, mạng
internet và tự đánh giá tác động của chúng tới hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp.