Giáo trình Công nghệ may: Phần 1 - NXB Giáo dục

Giáo trình Công nghệ may: Phần 1 gồm phần nội dung chương 1 và chương 2. Giáo trình đề cập đến kỹ thuật cơ bản của nghề may như kỹ thuật khâu tay, kỹ thuật khâu máy cùng các thiết bị, dụng cụ sử dụng trong nghề. Giáo trình này là tài liệu tham khảo cho mọi đối tượng trong lĩnh vực thời trang và nghề may.