Ebook Hướng về khách hàng - TS. Nguyễn Thượng Thái

Cuốn sách được biên soạn nhằm cung cấp cho độc giả các kiến thức, kỹ năng cần thiết về tâm lý, giao tiếp và bán hàng bưu điện, giúp cho họ gây được thiện cảm với khách hàng, bán được hàng và giữ được khách hàng trong môi trường cạnh tranh. Sau khi nghiên cứu tài liệu kết hợp với thực hành qua công việc, độc giả sẽ nhận thức được tầm quan trọng của khách hàng trong môi trường cạnh tranh; nắm được tư duy kinh doanh mới; vận dụng được các kỹ năng giao tiếp, thuyết phục khách hàng.