Ebook Giáo dục học trẻ khuyết tật: Phần 1 - Nguyễn Xuân Hải

Ebook Giáo dục học trẻ khuyết tật được biên soạn nhằm đáp ứng nhu cầu lí luận và thực hiện giáo dục trẻ khuyết tật. Phần 1 cuốn sách gồm nội dung chương I và chương II, trình bày những vấn đề chung về giáo dục trẻ khuyết tật và lí luận giáo dục trẻ khuyết tật.