Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 6 - TS. Trần Thị Mộng Tuyết

Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 6 Thị trường thứ cấp –
sở giao dịch chứng khoán TP.HCM do TS. Trần Thị Mộng Tuyết biên soạn với nội dung chính là: Sơ lược về SGDCK TP HCM, thành viên của SGDCK, niêm yết chứng khoán, hoạt động giao dịch, phương thức giao dịch, các loại lệnh giao dịch, các trường hợp giao dịch đặc biệt.