Bài giảng Nghiên cứu marketing: Chương 4 - ThS. Trần Trí Dũng

Nội dung trình bày trong chương 4 Chọn mẫu nằm trong bài giảng nghiên cứu marketing nhằm trình bày về khái niệm và quá trình chọn mẫu, phân loại phương pháp chọn mẫu, chọn mẫu xác suất, chọn mẫu phi xác suất, xác định cở mẫu.