• Quản trị chiến lược dựa vào mô hình thẻ điểm cân bằng: từ tư duy đến hành động

  Quản trị chiến lược dựa vào mô hình thẻ điểm cân bằng: từ tư duy đến hành động

  Bài viết này nhằm đánh giá khả năng triển khai thẻ điểm cân bằng trong quản trị chiến lược tại các doanh nghiệp thông qua các yếu tố then chốt là con người và hệ thống quản lý, theo một tiến trình tiếp cận từ tầm nhìn đến nhận thức, hiểu biết và kế hoạch hành động của doanh nghiệp hướng đến thực thi chiến lược thực sự.

   12 p benthanh 23/05/2018 374 1

 • Đa dạng hóa kinh doanh, hiệu quả và rủi ro

  Đa dạng hóa kinh doanh, hiệu quả và rủi ro

  Mục tiêu của nghiên cứu là xem xét tác động của đa dạng hóa kinh doanh đến hiệu quả và rủi ro của các doanh nghiệp trên sàn chứng khoán Việt Nam. Đa dạng hóa kinh doanh ngành có liên quan được giả định là tác động dương tới hiệu quả và rủi ro; trong khi đó, đa dạng hóa kinh doanh ngành không liên quan được giả định ngược lại.

   14 p benthanh 23/05/2018 364 1

 • Những lực cản đối với doanh nghiệp Việt Nam khi thực hiện tái cấu trúc

  Những lực cản đối với doanh nghiệp Việt Nam khi thực hiện tái cấu trúc

  Bài viết Những lực cản đối với doanh nghiệp Việt Nam khi thực hiện tái cấu trúc trình bày Tái cấu trúc là xu thế tất yếu đối với các doanh nghiệp, những lực cản chủ yếu đối với các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình tái cấu trúc, nhận thức chưa đầy đủ về sự đổi mới trong đội ngũ lãnh đạo và nhân viên doanh nghiệp, năng lực quản lý...

   5 p benthanh 23/05/2018 412 1

 • Vai trò của ban lãnh đạo đối với hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam

  Vai trò của ban lãnh đạo đối với hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam

  Bài viết Vai trò của ban lãnh đạo đối với hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam trình bày: Kết quả phân tích thực nghiệm hồi quy trên mẫu 206 DNNW cho thấy 3 yếu tố kinh nghiệm, khả năng định hướng kinh doanh tốt và số lượng thành viên Ban lãnh đạo có tác động tích cực nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNVV,... Mời...

   11 p benthanh 23/05/2018 390 1

 • Mối quan hệ giữa kế toán quản trị, quản trị doanh nghiệp, môi trường kinh doanh và đặc điểm doanh nghiệp

  Mối quan hệ giữa kế toán quản trị, quản trị doanh nghiệp, môi trường kinh doanh và đặc điểm doanh nghiệp

  Đề tài nghiên cứu này được thực hiện nhằm kiểm tra đồng thời sự ảnh hưởng của cấu trúc quản trị, môi trường kinh doanh và đặc tính doanh nghiệp vào mức độ áp dụng kế toán quản trị trong doanh nghiệp. Công trình nghiên cứu này áp dụng phân tích độ tin cậy, phân tích nhân tố khám phá và phân tích hồi quy để xử lý dữ liệu. Kết quả...

   9 p benthanh 23/05/2018 387 1

 • Nhu cầu đào tạo về quản trị nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

  Nhu cầu đào tạo về quản trị nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

  Bài viết Nhu cầu đào tạo về quản trị nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trình bày kết quả nghiên cứu của tác giả về những vấn đề tồn tại của phát triển nguồn nhân lực (PTNNL) trong Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), nhu cầu đào tạo về quản trị và PTNNL của DNNVV trên cơ sở khảo sát 200 DNNVV ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh và...

   5 p benthanh 23/05/2018 386 1

 • Giải pháp tháo gỡ khó khăn về vốn cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

  Giải pháp tháo gỡ khó khăn về vốn cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

  Bài viết Giải pháp tháo gỡ khó khăn về vốn cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam trình bày những nội dung: Khó khăn về vốn của các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, quy mô vốn chủ sở hữu thấp, khó tiếp cận nguồn vốn vay từ các NHTM, vốn vay từ cho thuê tài chính thấp, tín dụng thương mại chưa phát triển, hạn chế trong việc có được tài...

   6 p benthanh 23/05/2018 392 1

 • Kinh nghiệm cải thiện quản trị doanh nghiệp nhà nước và mô hình cơ quản chủ sở hữu nhà nước: Một số kiến nghị đối với Việt Nam

  Kinh nghiệm cải thiện quản trị doanh nghiệp nhà nước và mô hình cơ quản chủ sở hữu nhà nước: Một số kiến nghị đối với Việt Nam

  Bài viết Kinh nghiệm cải thiện quản trị doanh nghiệp nhà nước và mô hình cơ quản chủ sở hữu nhà nước: Một số kiến nghị đối với Việt Nam trình bày về chủ đề cải thiện quản trị doanh nghiệp nhà nước (DNNN) và mô hình cơ quan thực hiện chức năng chủ sở hữu nhà nước theo kinh nghiệm quốc tế, xem xét thực trạng Việt Nam, từ đó đề xuất...

   10 p benthanh 23/05/2018 405 1

 • Tại sao doanh nghiệp kiệt sức và Chính phủ phải làm gì để cứu doanh nghiệp

  Tại sao doanh nghiệp kiệt sức và Chính phủ phải làm gì để cứu doanh nghiệp

  Bài viết Tại sao doanh nghiệp kiệt sức và Chính phủ phải làm gì để cứu doanh nghiệp trình bày 4 nội dung về: Đặt vấn đề, đầu vào tăng quá nhanh - Nguyên nhân chủ yếu làm doanh nghiệp kiệt sức, các loại hình doanh nghiệp xét theo đặc điểm đầu tư và hoạt động, kiến nghị về một số giải pháp cứu doanh nghiệp,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   5 p benthanh 23/05/2018 366 1

 • Quản trị tri thức trong doanh nghiệp nghiên cứu tình huống tại công ty cổ phần Mai Linh miền Bắc

  Quản trị tri thức trong doanh nghiệp nghiên cứu tình huống tại công ty cổ phần Mai Linh miền Bắc

  Bài viết Quản trị tri thức trong doanh nghiệp nghiên cứu tình huống tại công ty cổ phần Mai Linh miền Bắc trình bày nội dung về nghiên cứu về các vấn để liên quan tới tri thức, quản lý tri thức và sự ảnh hướng của lãnh đạo trong một tô chức thông qua cơ sở lý luận và khảo sát thực tế tại Công tỵ cổ phần Mai Linh Miền Bẳc (ML-MB). Từ kết...

   8 p benthanh 23/05/2018 393 1

 • Sự biến đổi cơ chế quản trị toàn cầu và chiến lược ứng phó của Việt Nam

  Sự biến đổi cơ chế quản trị toàn cầu và chiến lược ứng phó của Việt Nam

  Bài viết Sự biến đổi cơ chế quản trị toàn cầu và chiến lược ứng phó của Việt Nam nêu lên sự hình thành và những sự biến đổi trong cơ chế quản trị toàn cầu; triển vọng và thách thức của cơ chế quản trị toàn cầu mới trong tương lai và một số nội dung khác.

   10 p benthanh 28/12/2017 249 1

 • Động cơ thâm nhập thị trường Việt Nam của TNCs thông qua hình thức M&A

  Động cơ thâm nhập thị trường Việt Nam của TNCs thông qua hình thức M&A

  Bài viết Động cơ thâm nhập thị trường Việt Nam của TNCs thông qua hình thức M&A tập trung làm rõ bối cảnh nghiên cứu; TNCs và các phương thức thâm nhập thị trường phổ biến; nghiên cứu 3 trường hợp thâm nhập thị trường VN thông qua M&A của TNCs.

   13 p benthanh 28/12/2017 187 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số