• Bài giảng Kiểm toán 1: Chương 6 - Phạm Minh Vương

  Bài giảng Kiểm toán 1: Chương 6 - Phạm Minh Vương

  Bài giảng "Kiểm toán 1 - Chương 6: Hoàn thành kiểm toán" cung cấp các kiến thức nhằm giúp người học có thể nắm được các bước chuẩn bị hoàn thành công việc kiểm toán; giải thích được nội dung báo cáo kiểm toán và các ý kiến của kiểm toán viên. Mời các bạn cùng tham khảo.

   25 p benthanh 28/03/2018 125 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 3 - Hồ Thị Bích Nhơn

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 3 - Hồ Thị Bích Nhơn

  Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 3: Kế toán hàng tồn kho" trình bày các nội dung: Khái niệm, ghi nhận, đánh giá hàng tồn kho; vận dụng hệ thống tài khoản để ghi chép, xử lý các giao dịch liên quan đến hàng tồn kho;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   16 p benthanh 28/03/2018 130 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 2 - Hồ Thị Bích Nhơn

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 2 - Hồ Thị Bích Nhơn

  Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 2: Kế toán tiền và nợ phải thu" cung cấp cho người học các khái niệm, ghi nhận, đánh giá liên quan đến tiền và các khoản phải thu; ứng dụng vào hệ thống tài khoản để ghi chép các giao dịch liên quan đến tiền và nợ phải thu;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   13 p benthanh 28/03/2018 137 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 1 - Hồ Thị Bích Nhơn

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 1 - Hồ Thị Bích Nhơn

  Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 1: Tổng quan về kế toán tài chính và hệ thống kế toán Việt Nam cung cấp cho người học các kiến thức tổng quan về kế toán tài chính, hệ thống tài khoản kế toán VN và ứng dụng vào một số hoạt động sản xuất kinh doanh cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo.

   17 p benthanh 28/03/2018 142 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 6 - Hồ Thị Bích Nhơn

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 6 - Hồ Thị Bích Nhơn

  Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 6: Kế toán vốn chủ sở hữu" cung cấp cho người học các kiến thức: Một số khái niệm, ghi nhận, đánh giá vốn chủ sở hữu; ứng dụng trên hệ thống tài khoản kế toán; trình bày thông tin trên BCTC; ý nghĩa thông tin qua các tỷ số tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   13 p benthanh 28/03/2018 153 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 5 - Hồ Thị Bích Nhơn

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 5 - Hồ Thị Bích Nhơn

  Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 5: Kế toán nợ phải trả" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, ghi nhận, đánh giá nợ phải trả; vận dụng các tài khoản kế toán thích hợp trong xử lý các giao dịch liên quan đến nợ phải trả; trình bày thông tin nợ phải trả trên BCTC,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   11 p benthanh 28/03/2018 124 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 4 - Hồ Thị Bích Nhơn

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 4 - Hồ Thị Bích Nhơn

  Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 4: Kế toán tài sản cố định" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, ghi nhận, đánh giá TSCĐ; vận dụng các tài khoản kế toán trong xử lý các giao dịch liên quan đến TSCĐ; trình bày tài sản cố định trên báo cáo tài chính,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   16 p benthanh 28/03/2018 114 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 7 - Hồ Thị Bích Nhơn

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 7 - Hồ Thị Bích Nhơn

  Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 7: Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh" trình bày các khái niệm, ghi nhận, đánh giá doanh thu và chi phí, vận dụng hệ thống tài khoản để ghi chép các giao dịch liên quan đến doanh thu và chi phí; trình bày doanh thu, chi phí trên BCTC; ý nghĩa thông tin qua các tỷ số tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   19 p benthanh 28/03/2018 131 1

 • Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 2 - Lý Thu Ngọc

  Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 2 - Lý Thu Ngọc

  Bài giảng "Kế toán quản trị - Chương 2: Chi phí và phân loại chi phí" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về chi phí, chi phí sản xuất và chi phí ngoài sản xuất, chi phí trực tiếp và chi phí gián tiếp, chi phí liên quan đến việc ra quyết định, biến phí và định phí. Mời các bạn cùng tham khảo.

   9 p benthanh 28/03/2018 131 1

 • Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 4 - Lý Thu Ngọc

  Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 4 - Lý Thu Ngọc

  Bài giảng "Kế toán quản trị - Chương 4: Lập dự toán ngân sách" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan lập dự toán ngân sách, quy trình lập dự toán, dự toán cho doanh nghiệp thương mại, dự toán cho doanh nghiệp dịch vụ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   15 p benthanh 28/03/2018 118 1

 • Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 1 - Lý Thu Ngọc

  Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 1 - Lý Thu Ngọc

  Bài giảng "Kế toán quản trị - Chương 1: Giới thiệu kế toán quản trị" cung cấp cho người học các kiến thức: Chức năng quản lý trong tổ chức, vai trò của thông tin trong việc đưa ra quyết định, bản chất của kế toán quản trị,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   8 p benthanh 28/03/2018 140 1

 • Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 3 - Lý Thu Ngọc

  Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 3 - Lý Thu Ngọc

  Bài giảng "Kế toán quản trị - Chương 3: Phân tích quan hệ chi phí, sản lượng, lợi nhuận" cung cấp cho người học các kiến thức: Số dư đảm phí, phân tích điểm hòa vốn và lợi nhuận mục tiêu, Phân tích độ nhạy, phân tích kết cấu chi phí, phân tích kết cấu mặt hàng.

   9 p benthanh 28/03/2018 108 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số