Hoàn thiện hoạt động marketing - mix tại Công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên

Bản thân Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên đã từng thất bại trong một số thời kỳ ở một số mặt hàng mà công ty yếu thế. Đối thủ cạnh tranh đi sau đã áp dụng một số chiến lược kinh doanh hợp lý để giành được thị trường khiến cho công ty gặp rất nhiều khó khăn. Nhận thức được điều đó chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu và đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động Marketing - Mix tại Công ty Cổ phần Gang Thép Thái Nguyên.