• Tổng quan về hoạt động nhận dạng rủi ro tín dụng

    Tổng quan về hoạt động nhận dạng rủi ro tín dụng

    Đối với người cho vay, rủi ro tín dụng thể hiện khả năng tổn thất do người đi vay không hoàn trả đúng hạn số tiền vay hoặc lãi vay theo thỏa thuận. Đối với người đầu tư vào chứng khoán nợ, rủi ro tín dụng thể hiện khả năng tổn thất do người phát hành (hoặc người bảo lãnh) chứng khoán nợ mất một phần hoặc toàn bộ khả năng thanh toán...

     29 p benthanh 24/10/2013 142 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số