• Bài giảng môn Kinh tế học tiền tệ - Ngân hàng: Bài 3 - TS. Nguyễn Anh Tuấn

  Bài giảng môn Kinh tế học tiền tệ - Ngân hàng: Bài 3 - TS. Nguyễn Anh Tuấn

  Bài giảng giúp người học hiểu nội dung lý thuyết lượng cầu tài sản, phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến cầu tài sản, vận dụng lý thuyết lượng cầu tài sản vào lựa chọn phương án đầu tư. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   9 p benthanh 29/06/2018 381 1

 • Bài giảng môn Kinh tế học tiền tệ - Ngân hàng: Bài 5 - TS. Nguyễn Anh Tuấn

  Bài giảng môn Kinh tế học tiền tệ - Ngân hàng: Bài 5 - TS. Nguyễn Anh Tuấn

  Bài giảng hoạt động ngân hàng thương mại giúp người học hiểu bảng cân đối tài sản của NHTM, nắm vững hoạt động của NHTM, phân tích được cơ chế tạo lợi nhuận của NHTM. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   12 p benthanh 29/06/2018 282 1

 • Bài giảng môn Kinh tế học tiền tệ - Ngân hàng: Bài 11 - TS. Nguyễn Anh Tuấn

  Bài giảng môn Kinh tế học tiền tệ - Ngân hàng: Bài 11 - TS. Nguyễn Anh Tuấn

  Bài 11 bài giảng Kinh tế học tiền tệ ngân hàng cung cấp cho người học các kiến thức về tỷ giá, các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ giá dài hạn, tỷ giá trong ngắn hạn, so sánh lợi tức,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   15 p benthanh 29/06/2018 281 1

 • Bài giảng môn Kinh tế học tiền tệ - Ngân hàng: Bài 12 - TS. Nguyễn Anh Tuấn

  Bài giảng môn Kinh tế học tiền tệ - Ngân hàng: Bài 12 - TS. Nguyễn Anh Tuấn

  Bài giảng "Kinh tế học tiền tệ ngân hàng - Bài 12: Mô hình IS - LM" cung cấp cho người học các kiến thức: Tốc độ chu chuyển của tiền ( Velocity) và công thức trao đổi, lý thuyết về số lượng - Quantity Theory,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   35 p benthanh 29/06/2018 363 2

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 7 - Đại học Ngân hàng

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 7 - Đại học Ngân hàng

  Sau khi nghiên cứu, người học có thể nắm được: Khái niệm và các yêu cầu của sổ kế toán; các loại sổ kế toán; kỹ thuật ghi sổ, sửa sổ kế toán; các hình thức kế toán áp dụng tại các doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   43 p benthanh 29/06/2018 264 1

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 1 - Đại học Ngân hàng

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 1 - Đại học Ngân hàng

  Bài giảng "Nguyên lý kế toán - Chương 1: Tổng quan về kế toán" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa kế toán, vai trò và chức năng của kế toán, quá trình hình thành và phát triển của kế toán, đối tượng của kế toán, phân loại kế toán,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   38 p benthanh 29/06/2018 297 1

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 2 - Đại học Ngân hàng

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 2 - Đại học Ngân hàng

  Bài giảng "Nguyên lý kế toán - Chương 2: Tổng quan về báo cáo tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, mục đích của BCTC, thời hạn lập và nơi nộp BCTC, yêu cầu, nguyên tắc lập và trình bày thông tin trên BCTC, hệ thống BCTC. Mời các bạn cùng tham khảo.

   52 p benthanh 29/06/2018 265 1

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 3 - Đại học Ngân hàng

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 3 - Đại học Ngân hàng

  Bài giảng "Nguyên lý kế toán - Chương 3: Tài khoản kế toán và ghi sổ kép" cung cấp cho người học các kiến thức: Tài khoản kế toán, ghi sổ kép, kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết, đối chiếu, kiểm tra số liệu kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   34 p benthanh 29/06/2018 275 1

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 4 - Đại học Ngân hàng

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 4 - Đại học Ngân hàng

  Mục tiêu của bài giảng nhằm giúp cho sinh viên: Hiểu về phương pháp Chứng từ Kế toán; hiểu về phương pháp Kiểm kê Kế toán; thực hành lập chứng từ kế toán (Tiếp cận tình huống thực tế), tiến hành kiểm kê kế toán (Tiếp cận tình huống thực tế). Mời các bạn cùng tham khảo.

   54 p benthanh 29/06/2018 261 1

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 5 - Đại học Ngân hàng

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 5 - Đại học Ngân hàng

  Mục tiêu của bài giảng nhằm giúp cho sinh viên: Trình bày sự cần thiết phải tính giá các đối tượng kế toán; xác định được các nhân tố ảnh hưởng đến việc tính giá và những loại giá được sử dụng trong kế toán; giải thích các nguyên tắc căn bản và các yêu cầu trong tính giá, từ đó nắm được nguyên tắc và kỹ thuật tính giá một số...

   31 p benthanh 29/06/2018 346 1

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 6 - Đại học Ngân hàng

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 6 - Đại học Ngân hàng

  Bài giảng giúp người học hiểu và thực hiện các nội dung: Kế toán các yếu tố của quá trình sản xuất: nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ; tài sản cố định; tiền lương và các khoản trích theo lương; kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất;... Mời các bạn cùng tham khảo.

   99 p benthanh 29/06/2018 274 1

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 8 - Đại học Ngân hàng

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 8 - Đại học Ngân hàng

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 8: Tổ chức công tác kế toán" cung cấp cho người học các kiến thức: Ý nghĩa và vai trò của tổ chức công tác kế toán, căn cứ và nhiệm vụ tổ chức công tác kế toán, nội dung tổ chức công tác kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

   20 p benthanh 29/06/2018 267 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số