• Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Chương 1

  Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Chương 1

  Nội dung của chương 1 Tổng quan về phân tích và thiết kế hệ thống thông tin nằm trong bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin nhằm giới thiệu môn học, các khái niệm về phân tích thiết kế hệ thống thông tin, mục đích cảu môn học.

   9 p benthanh 28/02/2018 129 1

 • Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Chương 3

  Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Chương 3

  Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin Chương 3 Mô hình nghiệp vụ nhằm nêu khái niệm về mô hình nghiệp vụ, các thành phần của mô hình nghiệp vụ, các bước xây dựng mô hình nghiệp vụ, sử dụng mô hình nghiệp vụ để phân tích.

   41 p benthanh 28/02/2018 129 1

 • Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Chương 2

  Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Chương 2

  Nội dung chính của chương 2 Khảo sát thực trạng và tìm hiểu yêu cầu hệ thống trong Phân tích thiết kế hệ thống thông tin nhằm tiếp cận và khảo sát một hệ thực, các phương pháp xác định và thu thập yêu cầu, tổng hợp kết quả khảo sát.

   34 p benthanh 28/02/2018 115 1

 • Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Chương 4

  Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Chương 4

  Trong Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin Chương 4 Thiết kế hệ thống trình bày về mô hình dữ liệu khái niệm, mô hình dữ liệu logic, thiết kế hệ thống vật lý.

   84 p benthanh 28/02/2018 132 1

 • Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Chương 6

  Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Chương 6

  Nội dung của Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin Chương 6 Mô hình hóa tiến trình nghiệp vụ biểu đồ luồng dữ liệu, đặc tả tiến trình nghiệp vụ bằng DFD. Quy trình đặc tả tiến trình nghiệp vụ.

   29 p benthanh 28/02/2018 129 1

 • Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Chương 5

  Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Chương 5

  Nội dung chính của chương 5 Cài đặt, triển khai và bảo trì của bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin trình bày về cách cài đặt, triển khai hệ thống thông tin và bảo trì hệ thống thông tin.

   14 p benthanh 28/02/2018 118 1

 • Bài giảng Cơ sở lập trình - Chương 4: Chương trình con

  Bài giảng Cơ sở lập trình - Chương 4: Chương trình con

  Bài giảng Cơ sở lập trình Chương 4 Chương trình con trình bày về khái niệm, giải pháp của chương trình con. Một đoạn chương trình có tên, đầu vào và đầu ra, có chức năng giải quyết một số vấn đề chuyên biệt cho chương trình chính.

   42 p benthanh 28/02/2018 103 1

 • Bài giảng Cơ sở lập trình - Giới thiệu môn học

  Bài giảng Cơ sở lập trình - Giới thiệu môn học

  Bài giảng Cơ sở lập trình nhằm trang bị về lý thuyết những khái niệm cơ bản về lập trình, hình thành và nâng cao tư duy thuật toán cho sinh viên. Trang bị những kĩ năng lập trình cơ bản trên ngôn ngữ lập trình C.

   9 p benthanh 28/02/2018 98 1

 • Bài giảng Cơ sở lập trình - Chương 1: Các khái niệm cơ bản về lập trình

  Bài giảng Cơ sở lập trình - Chương 1: Các khái niệm cơ bản về lập trình

  Bài giảng Cơ sở lập trình Chương 1 Các khái niệm cơ bản về lập trình trình bày về các khái niệm cơ bản để xây dựng chương trình, thuật toán và chương trình, giới thiệu ngôn ngữ lập trình C.

   27 p benthanh 28/02/2018 80 1

 • Bài giảng Cơ sở lập trình - Chương 3: Các cấu trúc điều khiển

  Bài giảng Cơ sở lập trình - Chương 3: Các cấu trúc điều khiển

  Nội dung chính của Bài giảng Cơ sở lập trình Chương 3 Các cấu trúc điều khiển nhằm trình bày về cấu trúc rẽ nhánh, cấu trúc lặp. Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích giúp các bạn sinh viên tiếp thu bài học nhanh.

   56 p benthanh 28/02/2018 81 1

 • Bài giảng Cơ sở lập trình - Chương 2: Các phần tử cơ bản của ngôn ngữ C

  Bài giảng Cơ sở lập trình - Chương 2: Các phần tử cơ bản của ngôn ngữ C

  Trong chương 2 Các phần tử cơ bản của ngôn ngữ C của bài giảng Cơ sở lập trình nhằm trình bày về các thành phần cơ bản, cấu trúc chương trình C, các kiểu liệu cơ sở, thứ tự ưu tiên các phép toán, sử dụng môi trường làm việc.

   59 p benthanh 28/02/2018 96 1

 • Bài giảng Cơ sở lập trình - Chương 5: Kiểu dữ liệu mảng

  Bài giảng Cơ sở lập trình - Chương 5: Kiểu dữ liệu mảng

  Trong Bài giảng Cơ sở lập trình Chương 5 Kiểu dữ liệu mảng nhằm tập trung vào 2 nội dung chính: mảng một chiều và mảng nhiều chiều. Mảng một chiều là một kiểu dữ liệu có cấu trúc do người lập trình định nghĩa, biểu diễn một dãy các biến có cùng kiểu. Ví dụ: dãy các số nguyên, dãy các ký tự…

   56 p benthanh 28/02/2018 99 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số