• Bài giảng Kiểm toán 1: Chương 5 - Phạm Minh Vương

  Bài giảng Kiểm toán 1: Chương 5 - Phạm Minh Vương

  Bài giảng "Kiểm toán 1 - Chương 5: Bằng chứng kiểm toán" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm bằng chứng kiểm toán, yêu cầu bằng chứng kiểm toán, các kỹ thuật thu thập bằng chứng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   31 p benthanh 28/03/2018 148 1

 • Bài giảng Kiểm toán 1: Chương 3 - Phạm Minh Vương

  Bài giảng Kiểm toán 1: Chương 3 - Phạm Minh Vương

  Bài giảng "Kiểm toán 1 - Chương 3: Hệ thống kiểm soát nội bộ" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm kiểm soát nội bộ, cơ cấu hệ thống kiểm soát nội bộ, tìm hiểu và đánh giá kiểm soát nội bộ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   38 p benthanh 28/03/2018 145 1

 • Bài giảng Kiểm toán 1: Chương 1 - Phạm Minh Vương

  Bài giảng Kiểm toán 1: Chương 1 - Phạm Minh Vương

  Bài giảng "Kiểm toán 1 - Chương 1: Tổng quan về báo cáo tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Mục đích của BCTC, các giả định cơ bản, các yêu cầu chất lượng, ghi nhận và đánh giá các yếu tố của BCTC. Mời các bạn cùng tham khảo.

   36 p benthanh 28/03/2018 133 1

 • Bài giảng Kiểm toán 1: Chương 4 - Phạm Minh Vương

  Bài giảng Kiểm toán 1: Chương 4 - Phạm Minh Vương

  Bài giảng "Kiểm toán 1 - Chương 4: Chuẩn bị kiểm toán" cung cấp cho người họ các kiến thức cơ sở dẫn liệu và mục tiêu kiểm toán, trọng yếu, hiểu biết về đơn vị và môi trường, rủi ro kiểm toán, lập kế hoạch kiểm toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

   74 p benthanh 28/03/2018 145 1

 • Bài giảng Kiểm toán 1: Chương 2 - Phạm Minh Vương

  Bài giảng Kiểm toán 1: Chương 2 - Phạm Minh Vương

  Bài giảng "Kiểm toán 1 - Chương 2: Tổng quan về kiểm toán và báo cáo kiểm toán" trình bày các kiến thức: Các khái niệm kiểm toán, phân loại kiểm toán, môi trường của hoạt động kiểm toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   40 p benthanh 28/03/2018 112 1

 • Bài giảng Kiểm toán 1: Chương 6 - Phạm Minh Vương

  Bài giảng Kiểm toán 1: Chương 6 - Phạm Minh Vương

  Bài giảng "Kiểm toán 1 - Chương 6: Hoàn thành kiểm toán" cung cấp các kiến thức nhằm giúp người học có thể nắm được các bước chuẩn bị hoàn thành công việc kiểm toán; giải thích được nội dung báo cáo kiểm toán và các ý kiến của kiểm toán viên. Mời các bạn cùng tham khảo.

   25 p benthanh 28/03/2018 146 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 3 - Hồ Thị Bích Nhơn

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 3 - Hồ Thị Bích Nhơn

  Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 3: Kế toán hàng tồn kho" trình bày các nội dung: Khái niệm, ghi nhận, đánh giá hàng tồn kho; vận dụng hệ thống tài khoản để ghi chép, xử lý các giao dịch liên quan đến hàng tồn kho;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   16 p benthanh 28/03/2018 147 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 2 - Hồ Thị Bích Nhơn

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 2 - Hồ Thị Bích Nhơn

  Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 2: Kế toán tiền và nợ phải thu" cung cấp cho người học các khái niệm, ghi nhận, đánh giá liên quan đến tiền và các khoản phải thu; ứng dụng vào hệ thống tài khoản để ghi chép các giao dịch liên quan đến tiền và nợ phải thu;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   13 p benthanh 28/03/2018 165 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 1 - Hồ Thị Bích Nhơn

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 1 - Hồ Thị Bích Nhơn

  Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 1: Tổng quan về kế toán tài chính và hệ thống kế toán Việt Nam cung cấp cho người học các kiến thức tổng quan về kế toán tài chính, hệ thống tài khoản kế toán VN và ứng dụng vào một số hoạt động sản xuất kinh doanh cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo.

   17 p benthanh 28/03/2018 167 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 6 - Hồ Thị Bích Nhơn

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 6 - Hồ Thị Bích Nhơn

  Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 6: Kế toán vốn chủ sở hữu" cung cấp cho người học các kiến thức: Một số khái niệm, ghi nhận, đánh giá vốn chủ sở hữu; ứng dụng trên hệ thống tài khoản kế toán; trình bày thông tin trên BCTC; ý nghĩa thông tin qua các tỷ số tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   13 p benthanh 28/03/2018 178 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 5 - Hồ Thị Bích Nhơn

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 5 - Hồ Thị Bích Nhơn

  Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 5: Kế toán nợ phải trả" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, ghi nhận, đánh giá nợ phải trả; vận dụng các tài khoản kế toán thích hợp trong xử lý các giao dịch liên quan đến nợ phải trả; trình bày thông tin nợ phải trả trên BCTC,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   11 p benthanh 28/03/2018 150 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 4 - Hồ Thị Bích Nhơn

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 4 - Hồ Thị Bích Nhơn

  Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 4: Kế toán tài sản cố định" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, ghi nhận, đánh giá TSCĐ; vận dụng các tài khoản kế toán trong xử lý các giao dịch liên quan đến TSCĐ; trình bày tài sản cố định trên báo cáo tài chính,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   16 p benthanh 28/03/2018 133 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số