• Bài giảng Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại: Chương 3 - ThS. Lâm Nguyễn Hoài Diễm

  Bài giảng Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại: Chương 3 - ThS. Lâm Nguyễn Hoài Diễm

  Bài giảng Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại: Chương 3 do ThS. Lâm Nguyễn Hoài Diễm biên soạn với các nội dung chính như sau: Những vấn đề chung về tín dụng ngắn hạn, các phương thức cho vay ngắn hạn, các biện pháp bảo đảm tín dụng.

   69 p benthanh 13/07/2018 2 0

 • Bài giảng Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại: Chương 5 - ThS. Lâm Nguyễn Hoài Diễm

  Bài giảng Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại: Chương 5 - ThS. Lâm Nguyễn Hoài Diễm

  Bài giảng Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại: Chương 5 do ThS. Lâm Nguyễn Hoài Diễm biên soạn với các nội dung chính như sau: Những vấn đề chung về tín dụng tài trợ dự án đầu tư, thẩm định tín dụng trung dài hạn tài trợ dự án đầu tư,các hình thức tín dụng trung dài hạn

   71 p benthanh 13/07/2018 2 0

 • Bài giảng Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại: Chương 1 - ThS. Lâm Nguyễn Hoài Diễm

  Bài giảng Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại: Chương 1 - ThS. Lâm Nguyễn Hoài Diễm

  Bài giảng Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại: Chương 1 do ThS. Lâm Nguyễn Hoài Diễm biên soạn với các nội dung chính như sau: Bản chất và chức năng NHTM, chức năng và nhiệm vụ NHTM, tổ chức và bộ máy của NHTM, bộ máy quản lý tín dụng NHTM

   65 p benthanh 13/07/2018 3 0

 • Bài giảng Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại: Chương 2 - ThS. Lâm Nguyễn Hoài Diễm

  Bài giảng Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại: Chương 2 - ThS. Lâm Nguyễn Hoài Diễm

  Bài giảng Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại: Chương 2 Nghiệp vụ nguồn vốn trong NHTM do ThS. Lâm Nguyễn Hoài Diễm biên soạn với các nội dung chính như sau: vốn tự có, vốn huy động, vốn đi vay, vốn khác,...

   39 p benthanh 13/07/2018 3 0

 • Bài giảng Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại: Chương 7 - ThS. Lâm Nguyễn Hoài Diễm

  Bài giảng Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại: Chương 7 - ThS. Lâm Nguyễn Hoài Diễm

  Bài giảng Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại: Chương 7 do ThS. Lâm Nguyễn Hoài Diễm biên soạn với các nội dung chính như sau: Những vấn đề chung về bảo lãnh ngân hàng, các loại hình bảo lãnh ngân hàng, quy trình nghiệp vụ bảo lãnh

   21 p benthanh 13/07/2018 3 0

 • Bài giảng Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại: Chương 8 - ThS. Lâm Nguyễn Hoài Diễm

  Bài giảng Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại: Chương 8 - ThS. Lâm Nguyễn Hoài Diễm

  Bài giảng Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại: Chương 8 Thanh toán qua ngân hàng và cung ứng dịch vụ ngân hàng khác do ThS. Lâm Nguyễn Hoài Diễm biên soạn với các nội dung chính như sau: Dịch vụ thanh toán qua ngân hàng, cung ứng các dịch vụ ngân hàng khác.

   35 p benthanh 13/07/2018 2 0

 • Bài giảng Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại: Chương 9 - ThS. Lâm Nguyễn Hoài Diễm

  Bài giảng Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại: Chương 9 - ThS. Lâm Nguyễn Hoài Diễm

  Bài giảng Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại: Chương 9 do ThS. Lâm Nguyễn Hoài Diễm biên soạn với các nội dung chính như sau: Nghiệp vụ thanh toán quốc tế, nghiệp vụ tài trợ xuất nhập khẩu, nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối.

   51 p benthanh 13/07/2018 3 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 5 - TS. Trần Thị Kim Anh

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 5 - TS. Trần Thị Kim Anh

  Nội dung chương 5 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Báo cáo tài chính", cụ thể như: Khái niệm và ý nghĩa, yêu cầu, nguyên tắc lập và trình bày, hệ thống báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   33 p benthanh 13/07/2018 3 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 4 - TS. Trần Thị Kim Anh

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 4 - TS. Trần Thị Kim Anh

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 4 trình bày về "Kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Khi mua Tài sản, khi bán hàng hóa, thành phẩm, chi phí của bộ phận bán hàng, chi phí của bộ phận quản lý doanh nghiệp, kết chuyển cuối kỳ kế toán, khi sản xuất.

   42 p benthanh 13/07/2018 4 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 1 - TS. Trần Thị Kim Anh

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 1 - TS. Trần Thị Kim Anh

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 1 do TS. Trần Thị Kim Anh biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm bản chất của kế toán, kế toán tài chính và kế toán quản trị, đối tượng của kế toán, yêu cầu của thông tin kế toán, các khái niệm và nguyên tắc cơ bản của kế toán, một số quy định pháp lý về kế toán.

   90 p benthanh 13/07/2018 2 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 2 - TS. Trần Thị Kim Anh

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 2 - TS. Trần Thị Kim Anh

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 2 cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, nội dung và ý nghĩa, các yếu tố của chứng từ kế toán. phân loại chứng từ kế toán, trình tự luân chuyển chứng từ.

   37 p benthanh 13/07/2018 4 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 3 - TS. Trần Thị Kim Anh

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 3 - TS. Trần Thị Kim Anh

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 3 Tài khoản và sổ kế toán do TS. Trần Thị Kim Anh biên soạn gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Khái niệm và kết cấu của, tài khoản kế toán, ghi chép các nghiệp vụ vào TK kế toán, các quan hệ đối ứng chủ yếu, hệ thống TK kế toán chủ yếu.

   68 p benthanh 13/07/2018 4 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số