• Bài giảng Kế toán thuế: Chương 1 - ĐH Mở TP.HCM

  Bài giảng Kế toán thuế: Chương 1 - ĐH Mở TP.HCM

  Bài giảng "Kế toán thuế - Chương 1: Tổng quan về kế toán và thuế" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về kế toán, tổng quan về thuế, rủi ro và cơ hội, kế toán và thuế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   13 p benthanh 22/04/2018 0 0

 • Bài giảng Kế toán thuế: Chương 2 - ĐH Mở TP.HCM

  Bài giảng Kế toán thuế: Chương 2 - ĐH Mở TP.HCM

  Sau khi học xong chương này, sinh viên có thể: Biết được ý nghĩa và nội dun cơ bản các văn bản pháp qui liên quan đến thuế GTGT, nhận diện được những rủi ro và cơ hội thuế đối với thuế GTGT, tổ chức chứn từ kế toán, ghi sổ kế toán và trình bày thuế GTGT trên BCTC, lập báo cáo thuế GTGT, điều chỉnh thuế GTGT, hoàn thuế GTGT.

   25 p benthanh 22/04/2018 0 0

 • Bài giảng Kế toán thuế: Chương 4 - ĐH Mở TP.HCM

  Bài giảng Kế toán thuế: Chương 4 - ĐH Mở TP.HCM

  Nội dung bài giảng bao gồm các kiến thức: Giới thiệu hệ thống văn bản pháp quy hiện hành về thuế TNCN, những vấn đề cơ bản về thuế TNCN liên quan đến DN, những rủi ro về thuế TNCN liên quan đến DN, tổ chức kế toán thuế TNCN, trình bày thông tin về thuế TNCN trên BCTC và báo cáo thuế.

   25 p benthanh 22/04/2018 0 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 5 - Hoàng Huy Cường

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 5 - Hoàng Huy Cường

  Bài giảng cung cấp cho người học các khái niệm, ghi nhận, đánh giá nợ phải trả; vận dụng các tài khoản kế toán thích hợp trong xử lý các giao dịch liên quan đến nợ phải trả; trình bày thông tin nợ phải trả trên BCTC; ý nghĩa thông tin qua các tỷ số tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   22 p benthanh 22/04/2018 0 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 3 - Hoàng Huy Cường

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 3 - Hoàng Huy Cường

  Bài giảng được biên soạn nhằm giúp người học có thể giải thích được những khái niệm, nguyên tắc cơ bản của hàng tồn kho và trình bày thông tin hàng tồn kho trên BCTC; nhận diện và xử lý các giao dịch liên quan đến hàng tồn kho trên hệ thống tài khoản kế toán, ý nghĩa thông tin qua các tỷ số tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   29 p benthanh 22/04/2018 0 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 6 - Hoàng Huy Cường

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 6 - Hoàng Huy Cường

  Mục tiêu của bài giảng là giúp người học có thể giải thích được sự khác nhau về nguồn vốn hoạt động của các loại hình doanh nghiệp, nắm được các yếu tố cấu thành nên vốn chủ sở hữu và phạm vi sử dụng nguồn vốn,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   26 p benthanh 22/04/2018 0 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 4 - Hoàng Huy Cường

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 4 - Hoàng Huy Cường

  Bài giảng giúp người học có thể giải thích được những yêu cầu cơ bản của kế toán liên quan đến tài sản cố định; vận dụng các tài khoản kế toán thích hợp trong xử lý các giao dịch liên quan đến tài sản cố định; ý nghĩa thông tin qua các tỷ số tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   33 p benthanh 22/04/2018 0 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 1 - Hoàng Huy Cường

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 1 - Hoàng Huy Cường

  Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 1: Tổng quan về kế toán tài chính và hệ thống kế toán Việt Nam cung cấp cho người học các kiến thức tổng quan về kế toán tài chính, hệ thống tài khoản kế toán VN và ứng dụng vào một số hoạt động sản xuất kinh doanh cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo.

   28 p benthanh 22/04/2018 1 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 2 - Hoàng Huy Cường

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 2 - Hoàng Huy Cường

  Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 2: Kế toán tiền và nợ phải thu trình bày các khái niệm, ghi nhận, đánh giá liên quan đến tiền và các khoản phải thu; ứng dụng vào hệ thống tài khoản để ghi chép các giao dịch liên quan đến tiền và nợ phải thu;.... Mời các bạn cùng tham khảo.

   24 p benthanh 22/04/2018 1 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 7 - Hoàng Huy Cường

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 7 - Hoàng Huy Cường

  Bài giảng cung cấp cho người học khái niệm, ghi nhận, đánh giá doanh thu và chi phí, vận dụng hệ thống tài khoản để ghi chép các giao dịch liên quan đến doanh thu và chi phí, trình bày doanh thu , chi phí trên BCTC, ý nghĩa thông tin qua các tỷ số tài chính.

   38 p benthanh 22/04/2018 1 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 8 - Hoàng Huy Cường

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 8 - Hoàng Huy Cường

  Bài giảng trình bày tổng quan về BCTC, thông tin trên Bảng cân đối kế toán, thông tin trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, mối quan hệ giữa BCĐKT và BCKQHĐKD, thông tin trên BCLCTT, thông tin trên thuyết minh BCTC, một số hạn chế của BCTC. Mời các bạn cùng tham khảo.

   22 p benthanh 22/04/2018 0 0

 • Bài giảng môn Kế toán tài chính 2: Chương 2 - ThS. Dương Thị Ngọc Bích

  Bài giảng môn Kế toán tài chính 2: Chương 2 - ThS. Dương Thị Ngọc Bích

  Bài giảng "Kế toán tài chính 2 - Chương 2: Kế toán vốn chủ sở hữu" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung, kế toán nguồn vốn kinh doanh, kế toán chênh lệch đánh giá lại tài sản,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   12 p benthanh 22/04/2018 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số